SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Príhovor starostky obce na ustanovujúcom zasadnutí OZ

 24.11.2022

Príhovor starostky

Vážení poslanci, drahí občania , v úvode  sa chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli 29. októbra voliť a splnili si tak svoju občiansku povinnosť a využili svoje právo voliť .  Moje poďakovanie patrí aj všetkým členom miestnej volebnej komisie na čele  s predsedníčkou Ľudmilou Michalicovou  za plynulý priebeh volieb v našej obci. Ďakujem  všetkým voličom  za to, že prejavili záujem o budúcnosť našej obce a odovzdali vo voľbách svoj hlas. Chcem ich ubezpečiť  , že budem aj  naďalej realizovať plány na rozvoj obce v spolupráci s obecným zastupiteľstvom a občanmi.  S novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva sa spoločne budeme usilovať o to, aby sme všetky problémy v našej obci riešili k spokojnosti občanov. Cítim veľkú zodpovednosť voči Vám, ktorí ste mi dali svoj hlas ako kandidátovi na post starostu obce už po tretí krát. Ďakujem ľuďom ochotným zdieľať so mnou prácu v prospech našej obce, pomôcť pri všetkých aktivitách i rozhodnutiach nie vždy jednoduchých a niekedy i bolestivých. Všetkých občanov žijúcich v našej obci chcem ubezpečiť, že tak ako doteraz som tu pre všetkých bez rozdielu a ku každému budem tak, ako doteraz pristupovať rovnako bez ohľadu či mám ich podporu alebo nie .

Ako som spomenula, skončila sa ďalšia  etapa a bez prerušenia pokračuje ďalšia. Vážení občania ,  raz za čas sa treba zastaviť, a predložiť účet za uplynutý čas. Preto možno v krátkosti spomeniem, čo sa nám spoločne z poslancami obecného zastupiteľstva, pracovníkmi obce, verejnoprospešnými pracovníkmi a dobrovoľníkmi podarilo vo volebnom období 2018-2022 :

  • 2018 Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov a výmena vykurovacích telies v budove OÚ 
  • 2019 Rekonštrukcia oplotenia na miestnom cintoríne
  • 2019 Rekonštrukcia budovy OÚ – všetko spolu cudzie zdroje 28 050,00eur
  •  z BBSK finančné zdroje vo výške 3 900,00 eur / na spoločenské podujatia, podpora informovanosti občanov , vstupná brána pri Spoločenskom dome/
  • Rekonštrukcia knižnice zdroje z fondu na podporu umenia 3 000,00eur
  • Spoločensko – relaxačný areál , cudzie zdroje nenávratný finančný príspevok  137 586,26 EUR

Spolu z cudzích zdrojov sa použilo v našej obci za obdobie 2018 – 2022 :

 169 536,26eur.  Podarilo sa vyriešiť pozemky pod budov OÚ a celý dvor a tie prešli bezodplatne do vlastníctva obce. Naďalej sa pokračuje z drobnými údržbami na majetku obce a poskytujú sa služby občanom . Ďakujem ešte raz všetkým, za pomoc a podporu pri tejto práci, pri rozvoji našej obce. Obzvlášť ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva za ich konštruktívny a ústretový prístup k jednaniam na obecných zastupiteľstvách, ako aj za podporu pri plnení zámerov rozvoja našej obce.

Vážení poslanci sme verejní činitelia a teda musíme častejšie ako iní, zniesť aj  urážky a čeliť útokom  na našu osobu, ale musíme sa povzniesť  nad osobné spory a uvedomiť si , že sme tu pre našich obyvateľov a pre ich lepší život, nie pre svoj prospech . Viem , že to nie je ľahké ale sme v tom spolu.

Ďakujem, za prácu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí majú za sebou prácu pre obec 1 , 2 , 3 alebo viac volebných období. Ale máme aj pamätníkov, a jedným z nich je aj Ján Bazovský , ktorý vykonával prácu pre obec a obyvateľov ako poslanec 6 volebných období , za čo mu patrí veľká vďaka. Zároveň verím, že skončením mandátu poslanca obecného zastupiteľstva jeho záujem o veci verejné nekončí, a naďalej pomôže dobre mienenou radou, alebo pomocou pri realizácii plánov pri rozvoji našej obce.

Ďakujem všetkým organizáciám v obci za ich prácu, propagáciu a reprezentáciu našej obce, hlavne členom OZ Kostolisko ,  tiež  pánovi farárovi Mgr. Jánovi Ďurovovi a pánovi farárovi Mgr. Jozefovi Balážovi , za ich  výbornú spoluprácu pri organizovaní spoločenských podujatí, ako aj za osobnú spoluprácu so mnou .

Záverom môjho vystúpenia ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí akokoľvek priložili ruku k práci na zveľaďovaní našej obce, alebo usporadúvaní spoločenských podujatí v našej obci.

Vážení poslanci, občania nám spoločne dali dôveru, aby sme ďalšie štyri roky pomyselne stáli na čele obce a rozhodovali o jej ďalšom smerovaní. K tomuto úspechu Vám všetkým srdečne gratulujem a teším sa s Vami. Verím, že tak, ako sme tu všetci spoločne zložili sľub, že budeme pracovať pre rozvoj našej obce, budeme to aj svojim každodenným prístupom k rozhodovaniu a k práci, realizovať. Poďme dať rozum dokopy a spoločne realizujme naše predstavy o fungovaní našej obce, aby práve naša obec bola tým najlepším miestom pre život nás všetkých. Aj keď to v tejto dobe bude veľmi ťažké a čakajú nás aj nepopulárne opatrenia, ale aj o tom je táto práca. Mojim zámerom je aj naďalej pokračovať v začatej práci a postupne realizovať plány , ktoré budú v prospech našich obyvateľov. Budem sa snažiť robiť všetko podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia pre dobro a rozvoj našej obce a spokojný život obyvateľov.

Ďakujem za pozornosť.Zoznam aktualít: