SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Slobodný prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má obec k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať. Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodného tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

1. písomné:

  • poštou: na adresu Obec Dolné Strháre, Dolné Strháre 126, 991 03 Pôtor
  • osobne: v podateľni Obecného úradu Dolné Strháre
  • e-mailom: dolnestrhare@procomp.sk

2. ústne: podľa obsahu podania u zamestnanca Obecného úradu počas stránkových hodín

3. telefonicky: u zamestnanca Obecného úradu na tel. +421 47 48 963 25

Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradnej tabuli umiestnenej na Obecnom úrade v Dolných Strhároch, prípadne na internetovej stránke obce (www.dolnestrhare.sk).

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, telefonicky, e-mailom). V prípade, že žiadosť je neúplná povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti v  určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní.

Žiadosť vybavuje príslušný zamestnanec do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.

Proti rozhodnutiu Obce Dolné Strháre o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje. Odvolanie sa podáva písomne na Obec Dolné Strháre a rozhoduje o ňom starosta obce. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.